Research assistant professor
 • Name:Xueli Shen

  Grade:Research assistant professor

  Email:xlshen@suda.edu.cn

Postdoctoral fellow
 • Name:Jianmei Chen

  Grade:Postdoctoral fellow

  Email:chenjianmei@suda.edu.cn

 • Name:Yandong Wang

  Grade:Postdoctoral fellow

  Email:349941735@qq.com

PhD students
 • Name:Junjie Zhang

  Grade:4th Year PhD Student

  Email:jjzhang@stu.suda.edu.cn

 • Name:Penghui Ji

  Grade:4th Year PhD Student

  Email:821559430@qq.com

 • Name:Xu Zhou

  Grade:3th Year PhD Student

  Email:zhouxu101@foxmail.com

 • Name:Zhifang Wang

  Grade:2th Year PhD Student

  Email:wangzhifang516@qq.com

 • Name:Jianping Li

  Grade:2th Year PhD Student

  Email:jpli@stu.suda.edu.cn

 • Name:Xuechao Li

  Grade:1th Year PhD Student

  Email:lxchaos@qq.com

 • Name:Zhengming Hao

  Grade:1th Year PhD Student

  Email:zmhao@stu.suda.edu.cn

 • Name:Di Xue

  Grade:1th Year PhD Student

  Email:2815473106@qq.com

 • Name:Kaifeng Niu

  Grade:1th Year PhD Student

  Email:kfniu@stu.suda.edu.cn

Master students
 • Name:Chenfang Deng

  Grade:3th Year master student

  Email:1033895003@qq.com

 • Name:Ruxin Song

  Grade:3th Year master student

  Email:chenmodelangya1995@qq.com

 • Name:Yangyang Han

  Grade:3th Year master student

  Email:20174214088@stu.suda.edu.cn

 • Name:Huifang Liang

  Grade:3th Year master student

  Email:841871812@qq.com

 • Name:Luying Song

  Grade:3th Year master student

  Email:2684504867@qq.com

 • Name:Lina Wang

  Grade:3th Year master student

  Email:20174214045@stu.suda.edu.cn

 • Name:Xiaoqi Zhou

  Grade:2th Year master student

  Email:2504256661@qq.com

 • Name:Yujia Wei

  Grade: 2th Year master student

  Email:yjwei@stu.suda.edu.cn

 • Name:Yanning Tang

  Grade:2th Year master student

  Email:yntang@stu.suda.edu.cn

 • Name:Huan Li

  Grade:2th Year master student

  Email:1178823958@qq.com

 • Name:Lunan Zhu

  Grade:2th Year master student

  Email:20184214127@stu.suda.edu.cn

 • Name:Chao Ma

  Grade:2th Year master student

  Email:20184214044@stu.suda.edu.cn

 • Name:Zhichao Xu

  Grade:2th Year master student

  Email:20184214133@stu.suda.edu.cn

 • Name:Shuai Lu

  Grade:2th Year master student

  Email:slu@stu.suda.edu.cn

 • Name:Junbo Wang

  Grade:2th Year master student

  Email:1449204777@qq.com

 • Name:Yuanjing Zheng

  Grade:1th Year master student

  Email:yjzheng@stu.suda.edu.cn

 • Name:Jie Lu

  Grade:1th Year master student

  Email:1911890668@qq.com

 • Name:Guanghua Yu

  Grade:1th Year master student

  Email:zifeiyu27@qq.com

 • Name:Xingyu Jiang

  Grade:1th Year master student

  Email:20194214091@stu.suda.edu.cn

 • Name:Xiong Xiong

  Grade:1th Year master student

  Email:869106501@qq.com

 • Name:Jing He

  Grade:1th Year master student

  Email:1241869854@qq.com

 • Name:Ye Liu

  Grade:1th Year master student

  Email:jinnian_zhiyuan@163.com

 • Name:Yadan Zhang

  Grade:1th Year master student

  Email:1272956178@qq.com

 • Name:Kun Peng

  Grade:1th Year master student

  Email:18752018528@163.com

Former members
 • Name:Xueli Shen

  Grade:2015-graduate

 • Name:Xiaorong Hu

  Grade:2016-graduate

 • Name:Zhongmiao Gong

  Grade:2016-graduate

 • Name:Tao Zhu

  Grade:2016-graduate

 • Name:Binghao Wang

  Grade:2016-graduate

 • Name:Zequn Cui

  Grade:2016-graduate

 • Name:Hongyan Yang

  Grade:2017-graduate

 • Name:Xiaofei Zhu

  Grade:2017-graduate

 • Name:Aixi Chen

  Grade:2017-graduate

 • Name:Xiaodong Zhang

  Grade:2017-graduate

 • Name:Biao Yang

  Grade:2018-PhD graduate

 • Name:Kewei Sun

  Grade:2018-PhD graduate

 • Name:Nan Cao

  Grade:2018-graduate

 • Name:Xiaona Niu

  Grade:2018-graduate

 • Name:Ling Li

  Grade:2018-graduate

 • Name:Chencheng Peng

  Grade:2018-graduate

 • Name:Jinqiang Ding

  Grade:2018-graduate

 • Name:Qigang Zhong

  Grade:2019-PhD graduate

 • Name:Zhonghua Liu

  Grade:2019-graduate

 • Name:Zhenhua Qi

  Grade:2019-graduate

 • Name:Yangkai Chen

  Grade:2019-graduate

 • Name:Mengyuan Zhang

  Grade:2019-graduate

 • Name:Tao Yang

  Grade:2019-graduate

 • Name:Ashish Yadav

  Grade:2016 July- leave as postdoctoral fellow

 • Name:Zi Wang

  Grade:2019 March-leave as postdoctoral fellow

Exchange students
 • Name:Can Wang

  Grade:Exchange PhD student from University of Münster

 • Name:Juan Zhu

  Grade: Exchange PhD student from University of Münster